Přepravní kontrola

Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek v MHD je pověřen řidič nebo jiná osoba, která je vybavena kontrolním odznakem s identifikačním číslem nebo služebním průkazem DSZO.
Z důvodů zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob dopravce je při kontrole a při porušení Smluvních přepravních a tarifních podmínek pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby dopravce.
Pověřená osoba se při přepravní kontrole prokazuje kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce. Na vyžádání cestujícího je povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

Pověřená osoba dopravce je oprávněna
 • dávat cestujícímu pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, provádět kontrolu jízdních dokladů, dodržování Přepravního řádu, dodržování Smluvních přepravních podmínek a tarifu dopravce
 • vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku
 • vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo MHD nebo pokud svým chováním ruší přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje
 • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou na překážku bezpečné a plynulé přepravy nebo ohrožují zdraví cestujících nebo je jejich přeprava podle přepravních podmínek vyloučena
 • uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému ve výši, stanovené ve Smluvních přepravních podmínkách, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí jízdné s přirážkou na místě
 • v zájmu zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, například usměrněním nástupu nebo výstupu z vozidla určenými dveřmi
 • pokud cestující odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním zákona o drahách, zákona o silniční dopravě a Občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce
 • vyloučit z přepravy cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který pro mimořádné znečištění oděvu, obuvi a nebo z jiných důvodů, může být jiným cestujícím na obtíž
 • za porušení SPP dopravce je považováno vulgární verbální napadení řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce a jednání cestujícího, které ohrozí plnění povinností řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce
Povinností cestujících při přepravní kontrole
 • Povinností cestujících při kontrole dodržování tarifních podmínek jsou stanoveny zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č, 175/2000 Sb. o přepravním řádu a Smluvními přepravními podmínkami DSZO.
 • Na výzvu pověřené osoby dopravce je cestující povinen prokázat se platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku stanovenou DSZO nebo prokázat se osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem.
 • Na výzvu pověřené osoby dopravce je cestující povinen ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti cestujícího a nebo na výzvu pověřené osoby přepravce setrvat na vhodném místě ( ve vozidle MHD ) do příjezdu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího ( Policie ) a to nesplní-li povinnost uvedenou v předchozím odstavci.
 • Na výzvu pověřené osoby dopravce je cestující povinen zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby dopravce nebo za znečištění vozidla, za rušení klidné přepravy cestujících nebo za jiné obtěžování cestujících.
 • Ohrozí-li cestující svým jednáním nebo porušením svých povinností řidiče MHD nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění).
 • Cestující ve věku od 10 do dovršení 15 let, který cestuje na zlevněnou jednotlivou jízdenku, je povinen při kontrole prokázat svůj nárok na slevu. Nárok cestující prokazuje průkazem, který obsahuje aktuální foto držitele, jméno a příjmení, datum narození. Průkaz vystaví na požádání předprodej jízdenek dopravce. K prokázání nároku na slevu lze použít i cestovní pas nebo průkaz pro poskytování žákovského jízdného dopravců železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy.
 • Cestující je povinen vystoupit z vozidla v případě, že byl pověřenou osobou dopravce vyloučen z přepravy.