Přepravní podmínky

Na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle platné vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává pro provoz trolejbusové a autobusové městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích (dále jen MHD), provozované Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o. se sídlem Zlín, Podvesná XVII/3833 (dále jen DSZO) - úplné znění