SMS jízdenka

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu

Nákup nové SMS jízdenky
číslo 902 06

DSZO - sms jízdenka za 30Kč na 70 min
DSZOZ - zlevněná sms jízdenka za 15Kč na 70 min
DSZO24 - sms jízdenka za 100Kč na 24 hod.
DSZO24Z - zlevněná sms jízdenka za 50Kč na 24 hod.

Duplikát SMS jízdenky
číslo 900 06 03

DSZO -zaslání duplikátu všech platných sms jízdenek
 
 

Postup při objednání SMS jízdenky

Cestující napíše textovou zprávu ve znění:

 • DSZO pro jízdenku za 30 Kč s platností 70 minut
 • DSZOZ pro jízdenku za 15 Kč s platností 70 minut
 • DSZO24 pro jízdenku za 100 Kč s platností 24 hodin
 • DSZO24Z pro jízdenku za 50 Kč s platností 24 hodin
Text odešle na telefonní číslo 90206
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku.

Základní informace

 • SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy.
 • Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
 • SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.
 • Pomocí služby SMS jízdenky je možné si zakoupit:
  • SMS jízdenku přestupnou za 30 Kč na 70 min.
  • SMS jízdenku zlevněnou přestupnou za 15 Kč na 70 min.
  • SMS jízdenka za 100 Kč na 24 hod. (celodenní)
  • SMS jízdenka za 50 Kč na 24 hod. (celodenní zlevněná)

Náležitosti SMS jízdenky

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď a přibližně do 2 minut obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti.
V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, HASH kód, kontrolní kód SMS jízdenky, upozornění.


Vzor SMS jízdenky pro DSZO
a3D / 123456
DSZO, s.r.o.
Jizdenka prestupna 30 Kc
Platnost:
od: 1.7.2014 12:00
do. 1.7.2014 13:10
YrQPtMks7

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za 3 Kč, a to následovně:

 • cestující napíše textovou zprávu ve znění: DSZO
 • text odešle cestující na telefonní číslo: 900 06 03 (poslední dvojčíslí určuje cenu duplikátu)
 • cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.


Vzor textu duplikátu SMS jízdenky
(DUPLIKAT)
a3D / 123456
DSZO, s.r.o.
Jizdenka prestupna 30 Kc
Platnost:
od: 1.7.2014 12:00
do. 1.7.2014 13:10
YrQPtMks7

Přepravní kontrola

Cestující je povinen k ověření platnosti SMS jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS jízdenky, nejen samotný text přijaté SMS jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS jízdenky a tím umožnit ověření platnosti SMS jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu:

SMS jízdenka je neplatná pokud:
 1. uplynula doba její platnosti,
 2. nebyla zaslána poskytovatelem služby SMS jízdenek dopravce,
 3. byla jakkoliv upravována, přepisována, přeposlána nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 4. nebyla platná v době kontroly,
 5. nelze z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 6. cestující odeslal objednávku na nákup SMS jízdenky až po nástupu do vozidla,
 7. cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Přepravními podmínkami / Tarifem,
 8. není-li SMS jízdenka při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena v databázi zakoupených jízdenek.

Reklamace

Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách www.smsjizdenka.dszo.cz

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu,nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost DIRECT pay, s.r.o.

FAQ - otázky a odpovědi

1Jakou jízdenku lze pomocí SMS zprávy zakoupit?
Pomocí služby SMS jízdenky je možno od 1.9.2023 zakoupit:
 • SMS jízdenka za 30 Kč na 70 min.
 • SMS jízdenka za 15 Kč na 70 min. (zlevněná)
 • SMS jízdenka za 100 Kč na 24 hod.
 • SMS jízdenka za 50 Kč na 24 hod. (zlevněná)
2Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní číslo se posílá?
 • Pro jízdenku za 30 Kč s platností 70 minut cestující odesílá SMS ve tvaru: DSZO
 • Pro jízdenku za 15 Kč s platností 70 minut cestující odesílá SMS ve tvaru: DSZOZ
 • Pro jízdenku za 100 Kč s platností 24 hodin cestující odesílá SMS ve tvaru: DSZO24
 • Pro jízdenku za 50 Kč s platností 24 hodin cestující odesílá SMS ve tvaru: DSZO24Z
Telefonní číslo je stejné pro všechny druhy SMS jízdenek, tj. cestující odesílá výše uvedené tvary SMS na telefonní číslo 90206.
3Jaká je tedy konečná cena SMS jízdenky?
Cena je dle tarifu, tj. 15, 30, 50 a 100 Kč. K ceně SMS jízdenky se přičítá cena objednací SMS dle tarifu operátora cestujícího.
4Může službu SMS jízdenky využívat každý vlastník mobilního telefonu, nebo je potřeba mít aktivovanou speciální službu?
Každý vlastník mobilního komunikačního zařízení může využít tuto službu, pokud má aktivovanou službu Premium SMS v síti českého mobilního operátora. Pokud jí aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat.
5Mohou tuto službu využívat cizinci?
Cizinci službu mohou využívat pouze při zakoupení SIM karty českých mobilních operátorů.
6Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá doručení SMS jízdenky?
SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou minut od odeslání požadavku. SMS jízdenka obsahuje veškeré náležitosti včetně kódu pro ověření platnosti.
7Jak se postupuje při náhodném smazání jízdenky?
Při náhodném smazání jízdenky je možné si nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru DSZO na telefonní číslo 900 06 03. Cena duplikátu SMS jízdenky je 3,- Kč včetně DPH. Cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.
8Na co ještě nesmím zapomenout, když si hodlám zakoupit SMS jízdenku?
Požadavek na nákup SMS jízdenky je nezbytné odeslat v dostatečné časové rezervě před odjezdem konkrétního spoje. Do vozidla MHD můžete nastoupit, teprve s doručenou a platnou SMS jízdenkou.
9Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo se po uplynutí platnosti automaticky vymažou ze systému?
Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému po dobu nezbytně nutnou pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových).
10Pokud SMS jízdenku neobdržím, kde a jak to mohu reklamovat?
Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách www.smsjizdenka.dszo.cz
O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě písemně vyrozuměni. Podle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích lze reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost DIRECT pay, s.r.o.
11Jak probíhá kontrola SMS jízdenky?
Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí, je povinen se touto jízdenkou revizorovi prokázat tím, že mu umožní přečíst si celý text. Revizor podle údajů na jízdence může provést on-line kontrolu s databází platných jízdenek. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná (přeposlaná, neplatná apod.), má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.
12Lze získat daňový doklad za nákup SMS jízdenky?
Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky na webových stránkách www.smsjizdenka.dszo.cz.
Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na konkrétní telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad, který lze vytisknout.

Poučení, info o provozovateli služby

Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude DSZO uchováváno telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen „telefonní číslo“). Poskytnutí telefonního čísla ze strany uživatele systému SMS jízdenek je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit.

Službu provozuje společnost DIRECT pay, s.r.o., technickou podporu zajišťuje společnost ERIKA, a.s.

Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen DSZO. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.

Telefonní číslo je DSZO uchováváno pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

Aplikace DoKapsy

Do vozidla nastupujte pouze s již přijatou a platnou elektronickou jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. Elektronickou jízdenku jste povinni předložit ke kontrole pověřené osobě dopravce
 • aplikace je určena pro nákup elektronické jízdenky MHD DSZO, s.r.o.
 • je určena pro každého - nemusíte mít účet u ČSOB
 • aplikace je zdarma ke stažení v Apple Store a Google Play (https://www.csob.cz/portal/n/dokapsy-qr-redir)
 • platba za jízdenky je prováděna prostřednictvím platební brány s možností uložení platební karty pro pozdější automatickou platbu na klik
70minutová přestupní jízdenka 30,- Kč
70minutová přestupní zlevněná jízdenka 15,- Kč
24hodinová přestupní jízdenka100,- Kč
24hodinová přestupní zlevněná jízdenka50,- Kč